Projekt je osmišljen kao interdisciplinarno istraživanje koje će se provoditi u tri projektne faze (12/18/18 mjeseci) u ukupnom trajanju od 48 mjeseci.

Istraživanje će se provesti na ukupnom uzorku od minimalno 20 trenera i 480 ispitanika-registriranih natjecatelja u minimalano četiri nacionalna sportska saveza ekipnih i pojedinačnih sportova, podijeljenih na subuzorke po spolu (m/ž) i dvije mlađe (kronološke) dobne kategorije (npr. kadeti/juniori,) a sukladno specifičnosti pravila pojedinih sportova.

Primjenit će se metodologija po kojoj će se ispitanici podijeliti u tri subuzorka: a) usporen rast (APHV1<= -1) b) normalan rast (-1 =< APHV2 <=1) i c) ubrzan rast (APHV3>1).

Za generirane subuzorke ispitanika primjenom HI kvadrat testa ispitat će se značajnost razlika u proporcijama zastupljenosti uspješnih, odnosno neuspješnih sportaša. U ovisnosti o strukturi i distribuciji prikupljenih podataka doprinos pojedinih prediktora uspješnosti u pojedinom sportu ispitivat će se primjenom raznih naprednih regresijskih modela.

Aktivnosti će provoditi istraživači organizirani u tri tima: a) biomedicinski (3 istraživača), b) kineziološki (6 istraživača + postdoktorand zaposlen na projektu) i c) biotehnološki (2 istraživača).

Terenska istraživanja će se provoditi na lokacijama okupljnaja reprezentativnih selekcija, a laboratorijska u Splitu (RTG/DXA) u prostoru Kliničkog bolničkog centra Split i prostoru Laboratorija za sportske talente (somatska dob, TMG i sl.)

Upitnici o zdravstvenom, trenažnom, i psiho-socijalnom statusu će se za potrebe provedbe aktivnosti digitalizirati i postaviti na surveymonkey platformu za anketiranje.

Prikupljanje podataka realizirat će se u skladu s etičkim normama i pozitivnom zakonskom regulativom, a pristup informacijama omogućit će se samo istraživačima koji će potpisati izjavu o tajnosti i zaštiti osobnih podataka.

Preliminarni plan je da se istraživanjem obuhvati uzrast do 12/13  do 17/18 godina.  Uzorak trenera obuhvaćen istraživanjem nije ograničen godinama i spolom.

ISTRAŽIVANJE 1: RAE (relative age effect), zdravstveni status i stavovi trenera

Vrsta istraživanja: longitudinalno istraživanje

Istraživački cilj: O2) – Istražiti povezanost: biološke, kronološke i relativne dobi s procesima selekcije i postignutim rezultatima u mlađim dobnim uzrastima mladih Hrvatskih sportaša

Uzorak: sportaši (n>= 480), podijeljeni na subuzorke po spolu (m/ž), dvije mlađe dobne kategorije (npr. kadeti/juniori) i kvalitetnom statusu (članovi reprezentacije/vrhunskih klubova ostali) registrirani u minimalno četiri nacionalna sportska saveza (ekipni/pojedinačni sportovi), treneri (n>=20)

Način prikupljanja i čuvanja podataka: terensko istraživanje metodom anketiranja (u digitalnom obliku) upotrebom tablet računala, posredstvom surveymonkey profesionalnog sustava za anketiranje i baze podataka razvijene za potrebe aktivnosti projekta.

Frekvencija provedbe: minimalno 2 puta tijekom trajanja projekta (1. i 3. godina provedbe)

Varijable: a) identifikacije ispitanika (ime, prezime, OIB, datum, rođenja, prebivalište), b), reprezentativni/klupski status, c) zdravstveni, socijalni status, trenažni status…itd.)

Rezultati: prikupljeni podaci minimalno 480 ispitanika obaju spolova. Podaci o ispitanicima uneseni u digitalnu bazu podataka (registar ispitanika)

ISTRAŽIVANJE: 2a i 2b. Procjena somatske dobi

Vrsta istraživanja: terensko istraživanje (Zagreb) i laboratorijsko istraživanje (Split)

Istraživački cilj: O2) – Istražiti povezanost: biološke, kronološke i relativne dobi s procesima selekcije i postignutim rezultatima u mlađim dobnim uzrastima mladih Hrvatskih sportaša

Uzorak: minimalno 480 ispitanika podijeljenih na subuzorke po spolu (m/ž), dvije dobne kategorije (npr. kadeti/juniori) i kvalitativnom statusu (članovi reprezentacije ili vrhunskih klubova/ostali) registriranih u minimalno četiri nacionalna sportska saveza (ekipni/pojedinačni sportovi)

Način prikupljanja podataka: mjerenjem ispitanika

Procjena vremena mjerenja po ispitaniku: 30 minuta

Frekvencija provedbe: u dvije vremenske točke tijekom trajanja projekta (1. i 3. godina provedbe)

Varijable: a) identifikacija ispitanika (ime, prezime, OIB, datum, rođenja, prebivalište), b) antropometrijske karakteristike (tjelesna visina, sjedeća visina, tjelesna masa, dijametar lakta, dijametar koljena, opseg nadlaktice u fleksiji, opseg potkoljenice, kožni nabor nadlaktice, kožni nabor leđa, kožni nabor trbuha i kožni nabor potkoljenice.).

Opis procedure mjerenja: Sva mjerenja izvršit će se prema ISAK protokolu (Stewart, Marfell-Jones, Olds i De Ridder, 2011) na dominantnoj strani tijela, prema originalnom opisu korištenja Heath-Carter (Heath i Carter, 1967; Carter i Heath, 1990). Kao konačni rezultat uzimat će se prosječna vrijednost od tri čestice mjerenja

ISTRAŽIVANJE 3: Procjene biološke dobi (koštane zrelosti) snimanjem lijeve šake DXA uređajem (Romann i Fuchslocher, 2016) ili kao rezervan opcija RTG (zlatni standard) (Gilsanz, 2001; Kemper, 2000) na uzorku mladih hrvatskih sportaša.

Vrsta istraživanja: laboratorijsko istraživanje

Istraživački cilj: O2 – Istražiti povezanost: biološke, kronološke i relativne dobi s procesima selekcije i u mlađim dobnim uzrastima mladih Hrvatskih sportaša

Uzorak: minimalno 120 ispitanika podijeljenih na subuzorke po spolu (m/ž), dobnoj kategoriji (kadeti/juniori) i reprezentativnom/klupskom statusu (članovi reprezentacije ili članovi vrhunskih ekipa/ostali) registriranih u minimalno četiri nacionalna sportska saveza (ekipni/pojedinačni sportovi)

Način prikupljanja podataka: Sva snimanja će realizirati ista stručna osoba standardiziranom procedurom pri optimalnoj svjetlini i kontrastu.

Procjena vremena priprema i snimanje po ispitaniku: a9 DXA = priprema 3 min, snimanje 60 sekundi b)Rezervan opcija: RTG uređaj, priprema 3 min, snimanje, 1 sekunda;

Frekvencija provedbe: jedno mjerenje tijekom trajanja projekta (2. godina provedbe)

Varijable: a) identifikacija ispitanika (ime, prezime, OIB, datum, rođenja, prebivalište), b) snimka lijeve šake ispitanika

Opis procedure mjerenja: Ispitanici će se nalaziti u sjedećoj poziciji postavljeni paralelno s bočnom stranom uređaja za snimanje. Lijeva šaka će se postaviti duž longitudinalne linije polja skeniranja u otvorenom opuštenom ravnom položaju na plohi uređaja. Zraka će se usmjeriti duž zgloba lijeve šake počevši 4 cm ispod radio-karpalnog dijela s ciljem snimanja epifiza distalnog dijela radiusa, zgloba i svih kostiju šake. Iskusni ocjenjivač će očitavati snimke, a koštana dob će se procjenjivati usporedbom snimki indikatora zrelosti pojedinog ispitanika sa standardiziranim referentnim fotografijama prema metodi Tanner i sur. (2001) s preciznošću od 0,1 godine.

ISTRAŽIVANJE 4: Upotrebna vrijednost informacija o razini glikozilacije IgGa (Kristić i sur., 2013), vrijednosti sistoličko/dijastoličkog tlaka i srčane frekvencije u procesu razvoja sportskih talenata na uzorku mladih hrvatskih sportaša

Vrsta istraživanja: terensko transverzalno istraživanje

Istraživački cilj: O3) – Generirati nova znanja u području upotrebne vrijednosti instrumenta za procjenu biološke dobi i kontraktibilnih svojstava skeletnih mišića u funkciji uspostave Hrvatskog sport talent sustava

Uzorak: minimalno 80 ispitanika podijeljenih na subuzorke po spolu (m/ž), dobnoj kategoriji (kadeti/juniori) i kvalitativnom statusu (članovi reprezentacije/vrhunskih ekipa) registriranih u nacionalnim sportskim savezima (ekipni/pojedinačni sportovi)

Način prikupljanja podataka: terensko istraživanje

Frekvencija provedbe: u jednoj vremenskoj točci tijekom trajanja projekta

Varijable: a) identifikacija ispitanika (ime, prezime, OIB, datum, rođenja, prebivalište), b) izdahnuti volumen zraka u prvoj sek (FEV1), sistolički i dijastolički pritisak, frekvencija srca u mirovanju, glikozilacija Imunoglobulina G I razlike u glikozilaciji, stupanj dehidracije,

Vrijeme trajanja prikupljanja uzoraka: jedna minuta po ispitaniku

Vrijeme provedbe mjerenja po ispitaniku: 10 minuta.

Opis procedure prikupljanja uzoraka: uzimanje uzorka kapljice periferne krvi provodi se bez stiskanja i “cijeđenja” prsta, tako da se kapljica samostalno formira na jagodici prsta, koji je usmjeren prema dolje. Za jednu krvnu mrlju potrebna je formirana kapljica na vrhu jagodice prsta koja se prisloni na milimetar do filter kartice kako bi se kapljica krvi kapilarno prenijela na karticu i upila. Treba izbjegavati više slojevitih mrlja i pričekati da se formira dovoljno velika kapljica. Formirana krvna mrlja bi na filter papiru trebala imati promjer 5-7 milimetara. Nakon uzimanja uzorka karticu je potrebno sušiti na sobnoj temperaturi u trajanju od dva sata te zatim uz dodatak desikanta pohraniti u plastičnoj vrećici s hermetičkim zatvaračem u zamrzivač na -20°C. Tako pohranjeni uzorci čekaju laboratorijsko procesiranje. Prilikom transporta uzoraka, potrebno ih je transportirati u prijenosnom hladnjaku sa zamrznutim plastičnim posudicama za održavanje što niže temperature.

ISTRAŽIVANJE 5a i 5b: Upotrebna vrijednost TMG metode neinvazivne analize kontraktilnih svojstava skeletnih mišića u procesu praćenja razvoja sportskih talenata

Vrsta istraživanja: Terensko istraživanje

Istraživački cilj: O3) – Generirati nova znanja u području upotrebne vrijednosti instrumenta za procjenu biološke dobi i kontraktilnih svojstava skeletnih mišića u funkciji uspostave Hrvatskog sport talent sustava

Uzorak: minimalno 120 ispitanika podijeljenih na subuzorke po spolu (m/ž), dobnoj kategoriji (kadeti/juniori) i reprezentativnom statusu (članovi reprezentacije) registriranih u minimalno četiri nacionalna sportska saveza (ekipni/pojedinačni sportovi)

Način prikupljanja: terensko istraživanje

Frekvencija provedbe: minimalno u dvije vremenske točke tijekom trajanja projekta (2. god. i 3 god. provedbe projekta)

Varijable: a) identifikacija ispitanika (ime, prezime, OIB, datum, rođenja, prebivalište), b) analizirat će se parametri izlučeni iz TMG-a, točnije vrijeme kontrakcije (Tc), tonus mišića (Dm) na mišićima biceps femoris (BF), vastus lateralis (VL), vastus medialis(VM) i m. erector spinae (ES) te udio miozinskog debelog lanca (MHC-1) na mišiću VL

Opis procedure mjerenja: Ispitanik udobno sjedi ili leži na strani, trbuhu ili leđima, ovisno o mišića koji se mjeri. Ekstremiteti su u prirodnom fiziološkom položaju (5-20 stupnjeva savijanja). Pozitivna elektroda (anoda) proksimalno je postavljena 50 – 60 mm, dok je negativna elektroda (katoda), prema istoj udaljenosti distalno od senzora. Elektrode su samoljepive, oni ne nemaju utjecaj na mjerene mišićnog sustava. Senzor TMG-a radijalno se postavi na trbuhu mišica, u smjeru zadebljanje trbuha mišića. Položaja senzora određuje palpacija kontrahirane kontrakcije mišića uz prateci električni podražaj. Početni pomak može se postaviti ručno ili automatski. Posredstvom TMG uređaja proizvode se električni podražaji u obliku pojedinačnih pravokutnih impulsa u trajanju od 1 ms. TMG uređajem evocirana trzajna (eng. twitch) kontrakcija kreće se u intervalu između 20 i 100 mA, a provodi se na način da ne izaziva nelagodu ispitaniku. Amplituda odgovora trbuha misica doseže maksimalne vrijednost nakon 4-6 stimulacija u razmaku od 10 sekundi. Odgovori se bilježe i obrađuju putem integriranog računalnog sustava.

Vrijeme potrebno za provedbu mjerenja po ispitaniku: 20-25 minuta.

>>> Aktivnosti